13_502

(16.589 ?)
 (Jacobus) Nicolaas GUDDERIE/GODDERIE N.N.
geb.Loenhout 9-11-1726 ?
ovl.Berendrecht 10-7-1792

sedert 1774 koster/schoolmeester te Berendrecht; in februari 1793 opgevolgd door Jacobus QUADENS uit Hulshout (ten N. van Leuven)
=====================================================
Uit Polderheem - 1e kw.1993 - no.1  :

"Ten jare 1792 op 10 July is overleden Nicolaus Goderie, koster van 
Berendrecht geweest zynde tydens 18 jaren. Na zyne dood hebben
de wethouders dezer Gemeente, met toestemming van den eerw. heer
Pastoor, alsmede van den zeer eerw. heer Abt van St.Michiels, als heer
van Berendrecht, uyt zekere consideratien, de plaetsen van koster, 
organist en schoolonderwyzer vergund aen de weduwe van wylen 
voormelden N.Godderie, tot St.Jans dag van het volgende jaer, 
met het huys daertoe dienende, op voorwaerde, dat zy gedurende dien 
tyd zorgen zou, dat de gemelde bedieningen door eenen bekwamen 
persoon zouden verrigt worden. Doch dewyl de gezegde weduwe 
al in het begin van 1793 deze vergunning vrywillig afstond, zoo is 
alsdan in de maend February de plaets van koster, organist en 
schoolonderwyzer gegeven geworden aen Jacobus Quadens, geboortig 
van Hulshout, van welke vergunning eene kopy in de gedenkschriften 
der pastory van Berendrecht berust, in welke men onder andere deze 
loffelyke en voorzichtige voorwaerden leest : item is expresselyk 
geconditioneerd, dat den zelven Jacobys Quadens in den voornoemden 
huyze, niet zal mogen herberg houden, nochte sterke dranken schenken, 
nochte permitteren van het zelve daer te doen."

1789 : "Verkoop schaerhout vr Nic.Gudderie - 352 gld 16 st."
1789 : "Verkoop oude bouwmaterialen onder Beirendrecht vr sieur
Meester Nic.Goddrie - 68 g 2 st."
    (SA Antwerpen; Nos.Hanssen; dossier 3064; nrs.8 &17)

                   ZIE VERVOLGBLAD


13.502 - VERVOLGBLAD

(16.589 ?)                (12.681)
Nicolaas GUDDERIE             Isabella I DE RIDDER
    als boven             geb.Lillo 1750
ovl..Berendrecht 10-7-1792        ovl.Zvl. 13-2-1821
____________________________________________________________

    Regina Cecilia        = 13.47
    ged.Berendrecht 1776
    ovl. Zandvl. 3-3-1828

afstamming onzeker :
    Petrus            = 13.26
    geb.Essen 1789
    ovl.Zvl. 24-6-1820
    
afstamming onzeker :
    Cornelia           = 16.591
    ged.Loenhout 19-9-1720
    ovl.Loenhout 12-3-1757

afstamming onzeker :
    Jacobus Nicolaas       = 16.592 of 13.502
    ged.Loenhout 9-11-1726
    ovl. na 1758
=====================================================
Adrianus VII ADRIAENSE        Isabella I DE RIDDER
geb.                      2e huw.
ovl. voor 1821            ovl.Zvl.13-2-1821
                       Wijk 9 nr. 135
                   aangifte door J.B.Bossijns,   42 j,bakker (13.229) en   Gerardus Verschuren, 28 jr,
                      arbeider.
=====================================================
              *****
(orig.17-12-1998)

                   
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


oktober 23, 2005 Blad 2