10_105

(7.21)
Adrianus SCHILLEMANS    Zandvl.  Elisabeth II JACOBS
geb. 1658         22-6-   geb. ca.1660
ovl.Zvl. 11-2-1700(542)  1686    ovl.Zvl. 21-7-1686(521)
              (727)
      R.D. Petr.Van Rijmenant (kapelaan = 9.1027)
      Egdius Bauduin (koster = 10.75)
=====================================================

Adrianis SCHILLEMANS    Zandvl.  Maria JANSSENS
    2e huw.      2-9-    geb. 1636
ovl.Zvl. 11-2-1700(542)  1687    ovl.Zvl. 19-11-1699(541)
              (729)
      Petrus Schillemans (broer br.gom = 8.107)
      Aegidius Bauduin (koster = 10.75)
____________________________________________________________
Bij de Volkstelling van nov.1693  (*) staan onder no.11 als inwonend:
    Martinus Cammeloters, knecht (onbekend
    Joos Van Lommel, knecht
      (15 jr, waarsch.wees uit gezin 9.798)
    Maria Van Deuren, maerte
      (12 jr, wees uit gezin 10.808)
    Martinus Huybrechts, commensaal
      (10 jr, wees uit gezin 10.128, vaders ovl.zus)
    Jenneke Jacobs, commensaal
      (9 jaar, dochter van dijkgraaf Jac.Jacobs = 8.34. Zij is de  enige dochterdie in deze telling niet bij haar ouders staat vermeld

Bij de Volkstelling van dec.1698  (*) staan onder no.105 als inwonend : 
    Paul Frijters ?, knecht (onbekend)
    Anna Wouters, meyssen (onbekend)
    Maria Van Deuren, meyssen (als boven).

                   ZIE VERVOLGBLAD


10.105 - VERVOLGBLAD

                   (9.02)
Jacobus VAN DIJCK     Zandvl.  Petronella II JOPPEN
geb. ca. 1670 ?      29-4-   ged.Zvl. 18-11-1671(73)
ovl. 1708/1716      1696    ovl.Zvl. 10-12-1718(581)
              (741)
      Cornelius Hendrikx (10.693)
      Joannes Joppen (broer bruid)
____________________________________________________________

    Joannes Cornelis       Joannes Nuyens (10.391)
    ged.Zvl. 22-3-1697(154)    Joanna Blom
    ovl.Zvl. 29-3-1697(538)       (moeders moeder)

    Cornelius     
    geb.
    ovl.Zvl. 25-8-1736(599) ("vir" = man)

In de Volkstelling van dec.1698 komt het gezin NIET voor.

=====================================================
(7.21)                (9.03)
Adrianus SCHILLEMANS    Antwerpen Joanna VAN RANSBEECQ
    3e huw.      22-12-   ged.Zvl. 18-6-1680(97)
ovl.Zvl. 11-2-1700(542)  1699    ovl.Zvl. 3-2-1715(574)
              (746)
      Joannes II Bogaerts (10.577)
      Adrianus II Van Ransbeecq (halfbroer bruid = 11.536)

=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 2

10.105 - VERVOLGBLAD 2
                   (9.03)
Cornelius SEBRECHTS    Zandvl.  Joanna VAN RANSBEECK
geb. ca. 1680 ?      18-11-          2e huw.
ovl.1725/1735       1700    ovl.Zvl. 3-2-1715(574)
              (748)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
      Thomas Blom
____________________________________________________________

    Peter
    geb.
    ovl. na 1709

    Catharina
    geb.
    ovl. na 1709

    Jenneke
    geb.
    ovl. na 1709

    Joannes            Joannes Bogaerts (moeders 
    ged.Zvl. 23-11-1700(174)   stiefvader + buur = 9.03)
    ovl.Zvl. 11-12-1700(545)   Anna Van Ransbeeck   (moeders halfzus = 10.178)

    Johannes Baptist       Johannes Lijs
    ged.Zvl. 6-2-1703(183)    Elisabeth Van Hoevenen
    ovl. na 1750(get.12.20)      (moeders moeder)

    Adrianus           Adriaen Joppen
    ged.Zvl. 10-8-1706(197)      (moeders neef ?)

    ovl. na 1709         Catharina Sebrechts
                     (vaders zus ?)

                   ZIE VERVOLGBLAD 310.105 - VERVOLGBLAD 3

    David             David Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 16-10-1708(205)      (moeders broer = 10.48)
    ovl. na 1778 (testament van  Barbara Huybrechts (10.60)
      zus Cornelia) 
In de Volkstelling van juni 1709  (*) staat het gezin onder no.143 als ouders met 6 kinderen. (De 3 eerstgenoemde zijn waarschijnlijk voorkinderen van Cornelis Sebrechts.) Als landopbrengst wordt genoemd 10 mud tarwe, 30 mud gerst, 9 mud haver en 2 mud boekweit.
     (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.123/125.
=====================================================
Cornelius SEBRECHTS    Zandvl.  Petronilla II JOPPEN
    2e huw.      30-6-         2e huw.
ovl. 1725/1735       1716    ovl.Zvl. 10-12-1718(581)
              (770)
      Petrus Claessens (= 9.38)
      Joh.Baptist Claessens (10.171 ?)
____________________________________________________________
    Cornelia           Joannes Nuyten (9.194)
    ged.Zvl. 25-2-1717(233)    Cornelia Woumans(vrouw
    ovl.Zvl.ca.10-4-1792(623)     moeders broer= 9.38)
      ongehuwd
0p 17-9-1778 maakt deze vrouw (61 jr oud) haar testament. Zij wordt genoemd "jonghe bejaerde" (ongehuwde meerderjarige) dochter uit Sant-
vliet. Zij wil begraven worden in de kerk van Santvliet onder een solemnele singende misse met drij priesters, volle waschligt en het officie defunctorum in forma en daarenboven : onmiddellijk na haar overlijden 300 missen van requiem met den 'de profundis' waarvoor aan iedere celebrant dezer missen moet betaald worden 10 st., dat door de eerw.heer pastoor ende onderpastoor van Santvliet ieder 50 missen van deze 300 worden gecelebreerd en de overige 200 misssen zoals de testa- ment-uitvoerder gelieft. Dan jaarlijks en eeuwigdurend door de pastoor Van Santvliet in de kerk van Santvliet 15 gelezen missen van requiem met den 'de profundis' na iedere mis te doen, te weten 
5 tot lafenis van de ziel van Cornelia Sebrechts zelf;

                   ZIE VERVOLGBLAD 4
10.105 - VERVOLGBLAD 4

5 voor de ziel van wijlen Cornelis Deckers (haar stiefvader - 11.959)
en 5 voor die van wijlen Maria Anna Claessens (haar stiefmoeder - id)
willende dat ook de ordinaire gebeden des zondags in de kerk van Santvliet worden versogt, waarvoor aan de pastoor van Santvliet voor iedere te lezen mis zal betaald worden 10 s t. en voor het aflezen van het zondags gebed a rato van 7 st. ieder, maakt samen 8 g 11 st. 
 welke aan de pastoor van Santvliet jaarlijks en eeuwiglijk zal worden betaald door de dienende armmeester en waarvoor zij aan de Armen van Santvliet een som van 500 gld vermaakt, en opdat alles des te beter zou verlopen, zo moet dit jaarlijks in de manuaal van de Armen worden geannoteerd, evenals op de manuaal van de pastorij, de secretarije van Santvliet, of waar ook zo nodig.
Dan geeft zij aan de kerk van Santvliet, tot versiersel van de ornamenten een som van 100 g.
Aan haar halfbroeder David Sebregs of zijn wettige descendenten geeft zij 300 g.
An de wettige kinderen van wijlen Franciscus Sebregs en Joanna Van denden Elsacker (11.918) of hun descendenten geeft zij eveneens 300 g.
Aan de wettige kinderen en descendenten van wijlen Gerard Van den Elsacker en Anna Cornelia Bogaerts eveneens 300 g.
Aan haren executeur testamentair, David Charton (11.108), geeft zij bovenop zijn te verdienen salaris 150 g.
Haar goederen, zo roerende als onoerende, schulden, actien, kredieten enz. na aftrek van de kosten van haar sterfhuis, pieuse werken en legaten, gaan naar Isabella Sebregs gehuwd met Peeter Woumans, (12.20) of desgevallend aan haar wettige kinderen of descendenten bij hazar verwekt door Peeter Woumans, haar huidige man, als door Alfonsius De Keyser, haar eerste man.
Vermeld wordt nog extra als executeur testementair : David Charton.
Gedaan te Stabroek door haar, gezond van herte, wel om gaande en 
staande, haar memorie, verstand en zinnen over alles machtig wesende, in presentie van Petrus Josephus Van der Neesen, Drossaard van Santvliet en Berendregt (12.676) en van Cornelius Janssens als getuigen. 

                   ZIE VERVOLGBLAD 5
10.105 - VERVOLGBLAD 5

Cornelius SEBRECHTS          Maria II JACOBS
    3e huw.            geb.Stabroek 22-2-1699
ovl.na 1735              ovl.Stabroek 16-7-'23(588)
____________________________________________________________

    Maria       = 12.853
    geb. ca. 1717
    ovl. na 1747

    Isabella      = 12.20
    geb. ca. 1720
    ovl. na 1778

    Petrus            Joh.Bapt.Claessens (a.b.)
    ged.Zvl. 3-3-1723(252)    Gertrudis Schippers
    ovl.               (10.324)
=====================================================
                   
                   (10.178)
Cornelius SEBRECHTS          Maria Anna DE ZEEUW
geb.ca. 1680 ?       ongehuwd  geb. ca. 1700 ?
ovl. na 1735               ovl.Zvl. 22-8-1747(603)
____________________________________________________________

    Cornelius           Petrus Blommen (10.231)
    ged.Zvl. 4-7-1725(259)    Anna Van Ransbeeck
    ovl. na 1754           (moeders moeder)
    (Bij de Volkstelling van jan.1755 (*)
    was hij als knecht intern bij brouwer
    Jan Van de Bogaert = 11.429)

=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 610.105 - VERVOLGBLAD 6

Adrianus AERDE            Maria Anna DE ZEEUW
geb. ca. 1700 ?      ongehuwd  geb. ca. 1700 ?
ovl. na 1735               ovl.Zvl. 22-8-1747(603)
____________________________________________________________

    Joanna            Cornelis Severeyns (11.425)
    ged.Zvl. 24-8-1735(281)    Joanna Maria Schippers
    ovl.               (11.282)

=====================================================

    In beide hierboven vermelde doopakten schrijft de pastoor achter moeders naam Maria Anna De Zeeuw "solutorum";
    ('verlaten')

    In het "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, &c." 
    (SA Antwerpen HN 189) blz.19 is sprake van "huijs en brouwerije genaemt den Engel, alhier binnen de
    fortificatie van Santvliet....
    Eijgenaer Anna Maria de Zeeuw weduwe wijlen Jacobus Willemsen". 
              *****

     (*)  Voor bovengenoemde tellingen zie
    SA Antwerpen - Reeks HN nos. 123/ 127

              *****(orig..15-2-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5


23 oktober 2005 Blad 6


23 oktober 2005 Blad 7